استاد فرزاد فرجی

استاد فرزاد فرجی سفال و سرامیک موزه فروشگاه هفتا ایلی مارکت hafta ilimarket

استاد فرزاد فرجی

استاد فرزاد فرجی

استاد فرزاد فرجی در سال ۱۳۵۵ در شهر رشت بدنیا آمد.

ایشان با آثار هنری سفال و سرامیک ،هنر اصیل ایران زمین را زنده نگه داشته است.

سوابق :

  • لیسانس صنایع دستی از دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته رفاهی انجمن هنرمندان سفالگر از سال ۱۳۸۶ تا کنون
  • نائب رئیس انجمن هنرمندان سفالگر از سال ۱۳۸۸تا کنون
  • شرکت در هشتمین و نهمین دو سالانه ملی سفال و سرامیک
  • شرکت در نمایشگاه تخصصی انجمن هنرمندان سفالگر موزه هنر امام علی، پاییز ۱۳۸۹
  • شرکت در نمایشگاه سفال در فضای شهری انجمن هنرمندان سفالگر، زمستان ۱۳۸۹
  • هنرمند برگزیده هشتمین دوسالانه سفال و سرامیک ملی ایران
  • هنرمند برگزیده هشتمین دوسالانه سفال و سرامیک ملی ایران
  • برگزیده دوم نهمین دوسالانه  در بخش نقش برجسته

آثار  ایشان هم اکنون در موزه فروشگاه هفتا قابل بازدید می باشد.